Privacyverklaring

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van De AfvalSpiegel BV aan gebruikers, evenals op alle informatie, aanbevelingen, documenten en diensten.


1. Algemeen

De AfvalSpiegel BV neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website verstrekte informatie. De AfvalSpiegel BV kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kunt u verder geen rechten aan ontlenen.


2. Links van en naar andere websites

Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. De AfvalSpiegel BV is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van De AfvalSpiegel BV.


3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij De AfvalSpiegel BV of bij derden, welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan De AfvalSpiegel BV. Het is niet toegestaan om beeldmateriaal van de website (en onderdelen daarvan), elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van De AfvalSpiegel BV.


4. Privacy statement

De AfvalSpiegel BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De AfvalSpiegel BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn verwerkt in dit privacy statement.
 • Gebruik en/of verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verstrekt en/of verwerkt.
 • Er passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
 • Met Google Analytics meten we hoe onze website wordt gebruikt. Google Analytics maakt gebruik van cookies en bezoekers van de website wordt gevraagd deze te accepteren. Bij bezoek aan onze website wordt uw IP-adres geanonimiseerd door Google Analytics.


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door De AfvalSpiegel BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst.
 • Voor contactverzoeken.
 • Om te kunnen deelnemen aan eventuele activiteiten van De AfvalSpiegel BV.


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Functietitel en organisatie.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Bewaartermijn

De AfvalSpiegel BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De AfvalSpiegel BV bewaart uw gegevens soms over meerdere jaren, omdat het nog nodig kan zijn dat wij contact met u opnemen.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens De AfvalSpiegel BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als De AfvalSpiegel BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@deafvalspiegel.nl. U kunt zich ook tot dit adres richten als u inzage wil hebben in de gegevens die we van u bewaren, of als u deze wil laten rectificeren of wil laten verwijderen.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Afval is de moeite waard.